संविधान दिवस २०७४ का केही झलकहरु जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना: चौतारा सिपाघाट ग्रामिण सडक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नक्शा: गाउंपालिका तथा नगरपालिकाको (केन्द्र सहित) वडा अनुसार जिविस सिन्धुपाल्चोकको जरुरी सूचना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भूकम्प सम्बन्धि गुनासो फर्छौटको अवस्था ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा उपस्थितिको लागि अनुरोध सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भूकम्प पिडित लाभग्राही सुची (सबै) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण टेलिफोन सम्पर्क सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जिल्ला दररेट आवधिक जिल्ला विकास योजना २०५७ – २०६४ जिल्ला विकास समितिको वार्षिक खरिद योजना योजना तर्जुमा समितिको बैठकका निर्णयहरु

Publications


Title Type Date Department Download
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जिल्ला दररेट Publications 2073-02-29 आई.टि. शाखा View Details Download
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जिल्ला दररेट
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२ District Plan, Master Plan, Publications 2072-12-14 आई. टि. शाखा View Details Download
Government of Nepal Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD) Office of the District Development Committee Chautara, Sindhupalchwok EXPRESSI0N OF INTEREST for Technical and Consultancy Service for Preparation of Periodic District Development Plan of Sindhupalchowk, Chautara
सामाजिक परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७१/७२ Publications, Social Audit २०७२-०८-०२ सामाजिक शाखा View Details Download
सामाजिक परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७२/७३
Skip to toolbar